ببینید مواجهه عادل فردوسی پور با یک مرد لخت|ماجرای یک استقبال عج