تصویر عاشقانه سردار آزمون و همسرش در کنار بهرام افشاری و هوتن شک