جزئیات واریز یارانه سنگین از آذرماه|این خانوارها پولدار می شوند