حلوا شکری

  • حلوا شکری بهترین صبحانه و عصرانه است که سر سفره ایرانیان بسیار ارج و قرب دارد و کمتر کسی است که حلوا شکری را ببینند و برای چشیدن آن اقدام نکند.