سهامداران عدالت پولدار شدند| واریز سود سهام عدالت دوبرابری