شانس شرکت در قرعه کشی خودرو رو به پایان؛خودروی فرسوده بدون قرعه