صالح خالقی

  • بدون شک ورزشکاران حرفه‌ای در دوران ورزش خود با چالش‌های زیادی مواجه می‌شوند. چالش‌هایی که می‌تواند فقط به زندگی ورزشی آنها مرتبط باشد و یا از آن هم فراتر برود و زندگی شخصی آنان را نیز درگیر کند.