فوری|تصاویر انفجار مهیب و آتش سوزی در قیطریه تهران|جزئیات