فیلم جدید از آخرین لحظه زندگی برادر مالک متروپل و دستگیری قاتلان