فیلم و تصاویر هولناک از فاجعه آتش سوزی امروز اصفهان