لحظه دیدنی بامزه از عربی حرف زدن علی دایی|وقتی دایی خودش هم روده