لحظه سرقت باورنکردنی یک زن و مرد از یک جواهر فروشی