واریز 30 هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت | سهامداران پولدار شد