پایگاه خبری خانه فوتبال:

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را درمورد چند پرونده صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به شکایت شهریار خان احمدی از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ 846 میلیون و 50 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 32 میلیون و 276 هزار و 807 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 264 میلیون و 450 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت امیر رضا نمازی از باشگاه شهرداری نوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 680 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 25 میلیون و 942 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت علی خماند از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 10 میلیارد و 250 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 391 میلیون و 37 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت علی یونسی از باشگاه شهرداری نوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 38 میلیون و 150 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت محمد دانشگر از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 10 میلیارد و 333 میلیون و 208 هزار و 980 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 225 میلیون و 263 هزار و 955 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 9 میلیارد و 666 میلیون و 791 هزار و 20 ریال قرار رد صادر کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: