پایگاه خبری خانه فوتبال:

سرقت کاری خلاف و لعن شده است.سرقت حرام خواری است.سرقت به صورت های گوناگون اتفاق می افتد.سرقت دل و اعصاب مالباخته را به هم میریزد.پول سرقت شده بی برکت است

شهروندان در هنگام خروج از اتومبیل حتما سوییچ را از روی اتومبیل بردارند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: