پایگاه خبری خانه فوتبال:

 این مسافر که جزو هزاره‌هاست به جرم روزه‌خواری توسط طالبان دستبند زده و با بشقابی در دهان در خیابان گردانده شد. طالبان شکستن روزه را حتی برای مسافر مجاز نمی‌دانند.

هزاره‌ها، سومین اقلیت قومی بزرگ شیعه در افغانستان هستند که همواره مورد حمله خشونت‌بارترین حملات طالبان بوده‌اند.

برخورد طالبان با روزه خوار

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: