پایگاه خبری خانه فوتبال:

پیش فروش سایپا با متقاضیان بسیاری همراه است. پیش فروش سایپا شرایط مناسبی دارد. پیش فروش سایپا در سامانه یکپارچه خودرو انجام می شود. پیش فروش سایپا با قیمت مناسب انجام می شود. شرایط پیش فروش سایپا بدون قرعه کشی را در ادامه می خوانیم.

اولین مرحله از فروش محصولات شرکت سایپا در سال ۱۴۰۱ (بدون قرعه کشی) از فردا پنجشنبه آغاز خواهد شد.

به اطلاع متقاضیان محترم و نمایندگی های مجاز گروه خودروسازی سایپا میرساند، شرایط پیش فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا بدون قرعه کشی تا تکمیل ظرفیت در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به شرح جداول ذیل اعلام میگردد:

متقاضیان محترم میتوانند از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ با ورود به “سامانه یکپارچه تخصیص خودرو” پس از ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اخذ شده از سایت، نسبت به انتخاب نوع خودرو و ثبت نام اقدام نمایند. لازم به ذکر است شرکت در این طرح صرفاً از طریق سایت فوق امکان پذیر بوده و در صورت استفاده متقاضی از سایر آدرس ها، عواقب آن بر عهده گروه خودروسازی سایپا نخواهد بود .

پیش فروش سایپا

پیش فروش سایپا

شرایط عمومی بخشنامه :

– محدودیت کد ملی برای ثبت نام ها اعمال خواهد شد (هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد) .

– حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال و ملزم به ارائه گواهینامه رانندگی خودرو حداقل پایه سوم می باشند.

– امکان صلح (خرید انصرافی) و انتقال خودرو بصورت وکالتی وجود ندارد .

– متقاضی طی ۴۸ماه گذشته ثبت نام و صدور فاکتور خودرو نزد شرکت های خودروساز نداشته باشند.

– امکان ثبت نام برای متقاضی دارای پلاک فعال انتظامی (نصب بر روی خودرو) میسر نمیباشد .

تبصره : در خصوص متقاضیان خرید خودرو شاهین، بند ۵ رعایت نمیگردد و بند ۴ نیز برای متقاضیانی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به خرید خودرو شاهین اقدام نموده اند، مجاز به ثبت نام خودرو مذکور نمی باشند .

– شماره کارت , شماره حساب بانکی و شماره شبا که وجوه خرید خودرو از آن به حساب شرکت خودروساز واریز می گردد الزاماً باید متعلق به شخص متقاضی باشد. درصورت درج اطلاعات نادرست (شماره شبا)، تمام مسئولیت آن متوجه متقاضی ثبت نام کننده خواهد بود.

– شماره تلفن همراه اعلام شده می بایست متعلق به شخص متقاضی باشد.

منبع: خودرونویس

تاریخ و نحوه ثبت نام:

متقاضیان محترم میتوانند از ساعت 3 صبح روز پنجشنبه مورخ 02/00/1001 با ورود به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به آدرس

com.iranecar.sale://https پس از ثبت اطاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اخذ شده از سایت، نسبت به انتخاب نوع خودرو و ثبت نام اقدام نمایند. الزم به ذکر است شرکت در این طرح صرفاً از طریق آدرس فوق امکان پذیر بوده و در صورت استفاده متقاضی از

سایر آدرسها، عواقب آن بر عهده گروه خودروسازی سایپا نخواهد بود .

نکته مهم : متقاضیان محترم میتوانند از کلیه خودروها و روشهای فروش صرفاً یک خودرو را با رعایت شرایط عمومی بخشنامه مطابق شرح ذیل انتخاب نمایند. لذا در صورتیکه در هر مرحله از ثبت نام ) حتی واریز وجه ( مشخص گردد متقاضی بیش از یکدستگاه ثبت نام نموده است،

نسبت به غیرفعال نمودن ثبت نام دوم و عودت وجه به حساب مشتری اقدام میگردد.

 شرایط عمومی بخشنامه :

1 -محدودیت کد ملی برای ثبت نام ها اعمال خواهد شد )هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد( .

2 -حداقل سن متقاضیان خرید خودرو 10 سال و ملزم به ارائه گواهینامه رانندگی خودرو حداقل پایه سوم می باشند.

3 -امکان صلح )خرید انصرافی( و انتقال خودرو بصورت وکالتی وجود ندارد .

4 -متقاضی طی 00 ماه گذشته ثبت نام و صدور فاکتور خودرو نزد شرکت های خودروساز نداشته باشد.

5 -امکان ثبت نام برای متقاضی دارای پالک فعال انتظامی ) نصب بر روی خودرو ( میسر نمیباشد .

تبصره : در خصوص متقاضیان خرید خودرو شاهین، بند 5 رعایت نمیگردد و بند4 نیز برای متقاضیانی که از ابتدای سال 1441 نسبت به خرید خودرو شاهین اقدام

نمودهاند، مجاز به ثبت نام خودرو مذکور نمیباشند .

6 -شماره کارت , شماره حساب بانکی و شماره شبا که وجوه خرید خودرو از آن به حساب شرکت خودروساز واریز می گردد الزاماً باید متعلق به شخص متقاضی

باشد. درصورت درج اطالعات نادرست)شماره شبا(، تمام مسئولیت آن متوجه متقاضی ثبتنامکننده خواهد بود.

7 -شماره تلفن همراه اعالم شده می بایست متعلق به شخص متقاضی باشد.

8 -کدپستی متقاضی ثبت نام کننده و کد نمایندگی انتخابی توسط مشتری میبایست از یک استان باشند. بدیهی است پس از انتخاب کد نمایندگی امکان تغییر نمایندگی

تحویل گیرنده وجود نداشته و مسئولیت آن بر عهده گروه سایپا نمی باشد.

9 -مشتریان محترم میبایست پس از کارکرد 1000 کیلومتر و حداکثر 5 ماه از تاریخ تحویل خودرو برای انجام سرویس اولیه به نمایندگیهای گروه خودروسازی سایپا

مراجعه نمایند در غیر اینصورت گارانتی خودرو ابطال میگردد.

14 -ثبت نام برای مشتریان حقوقی میسر نمی باشد.

11 -چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام تا تحویل خودرو ، مشخص گردد اطالعات متقاضی ناصحیح بوده و یا ناقض شرایط بخشنامه میباشد، ثبت نام متقاضی کان لم یکن

خواهد گردید.

12 -در صورتیکه پس از امضای قرارداد فی مابین مشتری بر حسب ضرورت و یا الزامات قانونی و یا لزوم رعایت استانداردهای اجباری و محیط زیست از جمله ) سطح

آالیندگی یورو4 ، یورو5 و ...( شرکت ملزم به نصب تجهیزات و یا لوازم اضافی ) آپشن ( بر روی خودرو گردد و یا تغییری در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود و یا هرگونه

افزایش هزینههای دولتی و قانونی ) شماره گذاری،بیمه، مالیات، مالیات نقل و انتقال، مالیات رتبه انرژی مصرف سوخت و . . . ( تا قبل از فاکتور خودرو صورت پذیرد، دعوتنامه تکمیل وجه هزینههای مربوطه صادر خواهد شد.

13 -با توجه به اهمیت کنترل مدارک هویتی و آدرس محل سکونت مشتریان ، نمایندگی موظف است مدارک و مستندات مشتریان را مطابق بخشنامههای 184314 مورخ 12/45/1444 و 186689 مورخ 13/45/1444 و 424318 مورخ 24/14/1444 و 469251 مورخ 19/11/1444 کنترل و از صحت و سقم آن اطمینان حاصل نماید.

14 -با توجه به دستورالعملهای صادره توسط پلیسراهورناجا مبنی بر ثبتو بروزرسانی اطالعات فردی و آدرس مشتریان در سامانه شماره گذاری موارد ذیل متذکر میگردد :

الف ( در صورتیکه مشتری در سامانه شماره گذاری فاقد اطالعات فردی و سکونتی بوده و یا بیشتر از یکسال از آخرین تاریخ بروزرسانی اطالعات فردی و نشانی محل سکونت

آن در سامانه شماره گذاری گذشته باشد، مشتری محترم میبایست با مراجعه به سامانه سخا ) که در سایت اینترنتی نشانی آن موجود میباشد( نسبت به بروزرسانی و یا ثبت آخرین اطالعات خود اقدام نموده و پس از تائید توسط اداره پست تصویر نشانی ثبت شده در سامانه سخا را به نمایندگی محل ثبت نام خود تحویل نماید.

پیش فروش سایپا

ب ( در صورتیکه مشتری دارای برگه احراز سکونت باشد میبایست حتماً برگه مذکور را به نمایندگی محل ثبت نام خود تحویل نماید در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده مشتری خواهد بود.

الزم به ذکر است تا زمانیکه برگه احراز سکونت توسط مشتری به نمایندگی ارائه نگردد و یا اطالعات مورد نیاز شماره گذاری به درستی ارائه نشده باشد، شماره پذیرش

مشتری وارد مرحله تخصیص نخواهد شد و فاکتور نمیگرددو عواقب ناشی از عدم فرآیند مذکور بر عهده مشتری خواهد بود همچنین عالوه بر اینکه سود تاخیر در تحویل

ناشی از عدم شماره گذاری به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزینه پارکینگ و نگهداری خودرو نیز از ایشان دریافت خواهد شد.

15 -مشتریان محترم میتوانند جهت رویت ویژگیها و تجهیزات محصوالت به سایت com.saipacorp.www مراجعه نمایند.

پیش فروش جدید سایپا با شرایط ویژه

گروه خودروسازی سایپا نیز همانند دیگر خودروساز کشور، براساس یک برنامه تعیین شده، قرعه کشی چندین محصول از این شرکت را برگزار و بخشی از نیاز بازار را به صورت پیش‌فروش عرضه می‌کند. هر بار که اطلاعیه مربوط به پیش‌فروش بیان می‌شود، شرایط پیش فروش محصولات سایپا مربوط به خرید هم اطلاع‌رسانی می‌شود تا متقاضیان بر اساس جزئیات آن جهت خرید خودرو تصمیم بگیرند.

در ادامه جداول زمان و نحوه پیش فروش سایپا برای هر محصول سایپا (کوییک، کوییک آر، کوییک اس، تیبا 2، ساینا و شاهین) به همراه قیمت روز خودرو صفر که به صورت هفتگی و ماهانه در طرح‌های سه ماهه و یکساله اعلام می‌شود، اشاره خواهد شد. افراد می توانند با اطلاع از قیمت روز محصولات سایپا و در نظر گرفتن بودجه مورد نظر جهت خرید خودرو اقدام کنند.

برای ثبت نام در این سامانه و طرح، به آدرس sale.iranecar.com مراجعه کنید.

منبع:خودرو 45

طبق اعلام سخنگوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، همزمان با پایان یافتن مهلت واریز وجه منتخبان نخستین طرح فروش یکپارچه خودروها ، (25 خرداد ماه) ، این آمادگی وجود دارد که پنج محصول گروه خودروسازی سایپا شامل کوییک S ، کوییک R ، ساینا S ، ساینا و احتمالا شاهین ، را بدون فرآیند قرعه کشی و با سامانه یکپارچه عرضه کنیم؛ البته این موضوع بنابر قول سایپا و بسته به میزان ظرفیت باقی مانده از دوره فروش یکپارچه اول دارد.

امید قالیباف در گفت وگو با ایسنا ، در این رابطه توضیح داد : از 25 خرداد ماه که اسامی قطعی شده منتخبانی که تکمیل وجه می کنند ، مشخص خواهد شد ، خودروسازان آمادگی دارند که برای چند مدل خودرو همچون ساینا ، ساینا S ، کوییک S ، کوییک R و به احتمال بسیار شاهین ، را بدون قرعه کشی و البته از مسیر سامانه یکپارچه فروش داشته باشند. البته خودروهایی که ممکن است وارد این طرح فروش بدون قرعه کشی شوند ، در قالب فروش فوق العاده ، پیش فروش و مشارکت در تولید خواهد بود.ف

روش 5 محصول سایپا بدون قرعه کشی 

سخنگوی وزارت صمت افزود : بر این اساس موضوع جدی است و قطعا محقق خواهد شد اما بایستی منتظر ماند تا نتایج نهایی واریز منتخبان در مرحله اول فروش یکپارچه و تعداد افرادی قطعی و رزرویی ها که تکمیل وجه می کنند ، مشخص شود. سپس بر اساس ظرفیت باقی مانده ، ترازی گرفته شود و طبق آن اعلام شود چه تعداد از خودروهای فوق امکان عرضه بدون قرعه کشی خواهند داشت.

وی تاکید کرد : خودروسازان اینگونه قول داده اند که این اتفاق رخ دهد و ما نیز براساس قول خودروسازان اعلام می کنیم که فروش به این شیوه قابلیت وقوع خواهد داشت و ماهم معتقد هستیم که این اتفاق به احتمال بسیار رخ خواهد داد. البته ممکن است که برای همه خودروهای مذکور محقق نشود و برای یک یا دو مورد صورت گیرد؛ این پنج محصول سایپا خودروهایی هستند که بالقوه امکان حذف قرعه کشی برایشان وجود دارد اما اینکه همه آن ها یا چند مورد در این مرحله ، به این شکل عرضه شوند ، بستگی به تعیین تکلیف واریزی های مرحله اول خواهد داشت.

حذف قرعه کشی برای 50 مدل خودرو تا شهریور ماه

این مقام مسئول در وزات صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه برخی اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه وزارت صمت ، قصد حذف قرعه کشی را ندارد ، گفت : فراموش نکنیم که وزیر صنعت ، معدن و تجارت با وعده حذف قرعه کشی روی کار آمد؛ بنابراین حذف فرآیند قرعه کشی خودرو سیاست حتمی و قطعی وزارت صمت است. اما همانطور که اشاره شد ، برای 25 خرداد ماه برای بخشی از خودروها ، قرعه کشی را حذف خواهیم کرد. هم راستا با افزایش تولید خودرو ، تا پایان شهریور ماه 50 درصد مدل دیگر از فرایند قرعه کشی خارج خواهد شد. تا پایان سال هم می توان گفت ، تمام خودروها قابلیت واگذاری بدون قرعه کشی را خواهند داشت.

پایان 1401 یا اوایل سال آینده حذف قرعه کشی خودرو

قالیباف تصریح کرد : اما نکته قابل توجه این است که با توجه به اینکه فشار تقاضا برای برخی خودروها کمتر و برای برخی بیشتر است ، آن خودروهایی که متقاضی کمتر دارند ، زودتر می توان به حذف قرعه کشی برسیم و برای خودروهایی که میزان تقاضای بیشتری دارند ، قدری دیرتر؛ اما این موضوع بدان معنا نیست که وزارت صمت حذف قرعه کشی را دنبال نخواهد کرد. زمان مورد نیاز برای حذف قرعه کشی برای خودروهای پرتقاضاتر ، بیشتر خواهد بود. حداکثر تا پایان سال جاری یا نهایتا اوایل سال آینده (برای مدل خودروهای بسیار پرطرفدار) می توانیم خودروها را بدون قرعه کشی عرضه کنیم.

قرعه کشی حذف می شود ، اما عرضه تنها در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود

سخنگوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد : خودروسازان به تدریج بدون فرآیند قرعه کشی عرضه خواهند کرد ، اما قطعا فروش و تخصیص از طریق سامانه یکپارچه خواهد بود و قرار نیست سامانه یکپارچه به عنوان تنظیم گر بازار خودرو ، غیرفعال شود.

تیرماه؛ مرحله دوم تخصیص ها

وی یادآور شد : مرحله دوم تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه در تیرماه خواهد بود که ممکن است نیمه اول تیرماه یا نیمه دوم آن باشد؛ این موضوع بستگی به آمادگی عرضه خودرو توسط خودروسازان خواهد داشت و تعیین کننده خواهد بود.

شرایط عمومی بخشنامه ثبت نام سایپا

فروش محصولات صرفا به صورت اینترنتی است.

در صورتیکه پس از امضای قرارداد فی مابین مشتری بر حسب ضرورت و یا الزامات قانونی و یا لزوم رعایت استانداردهای اجباری و محیط زیست ، شرکت ملزم به نصب تجهیزات و یا لوازم اضافی) آپشن (بر روی خودرو گردد و یا تغییری در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود ، دعوتنامه تکمیل وجه هزینه های مربوطه صادر خواهد شد.

در روش پیش فروش ، قیمت خودروها غیر قطعی بوده و قیمت نهایی خودروها در زمان ارسال دعوتنامه به قیمت روز شرکت و بر اساس قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد مشتریان ، محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره : مبلغ واریزی از سوی مصرف کننده به عنوان بخشی از ثمن معامله به صورت علی الحساب پرداخت گردیده است.

قیمت نهایی خودرو بر اساس قرارداد پس از صدور دعوتنامه توسط خودروساز و تکمیل وجه توسط مصرف کننده و بر مبنای قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد مشخص خواهد شد.

با توجه به اهمیت کنترل مدارک هویتی و آدرس محل سکونت مشتریان ، نمایندگی موظف است مدارک و مستندات مشتریان را مطابق بخشنامه شماره 080080 مورخ 00/15/0011 کنترل و از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کند.

با توجه به دستورالعمل های صادره توسط پلیس راهور ناجا مبنی بر ثبت و بروز رسانی اطلاعات فردی و آدرس مشتریان در سامانه شماره گذاری موارد ذیل متذکر می گردد :

الف-در صورتی که مشتری در سامانه شماره گذاری فاقد اطلاعات بوده و شهر محل تولد و محل صدور شناسنامه با شهر محل سکونت ، مغایرت داشته باشد می بایست با مراجعه به مراکز نقل و انتقال و یا خدمات خودرویی نسبت به ثبت اطلاعات اولیه خود اقدامات لازم را انجام دهد.

ب-در صورتی که مشتری دارای اطلاعات در سامانه شماره گذاری باشد :

1- در صورتی که اطلاعات مشتری در زمان ثبت نام ، در سامانه شماره گذاری هیچ گونه تغییری نداشته باشد ، نیاز به اقدام خاصی نیست.

2 -در صورتی که اطلاعات مشتری در زمان ثبت نام ، در سامانه شماره گذاری تغییر کرده باشد ، می بایست با مراجعه به مراکز نقل و انتقال و یا خدمات خودرویی نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدامات لازم را انجام دهد.

3- در صورتی که مشتریان محترم اطلاعات مورد نیاز شماره گذاری را به درستی ارائه ندهند علاوه بر اینکه سود تأخیر در تحویل ناشی از عدم شماره گذاری به آنان تعلق نخواهد گرفت ، هزینه پارکینگ و نگهداری خودرو نیز از ایشان دریافت خواهد شد.

یکی از بسته های خدمت در زمان تکمیل وجه دعوتنامه به صورت پیش فرض انتخاب شده است ، در صورتی که مشتری تمایل به تغییر در بسته خدمت یا حذف آن داشته باشد می تواند قبل از تکمیل وجه اقدام کند.

در این بخشنامه از زمان واریز وجه تا تحویل خودرو سود مشارکت و انصراف صفر خواهد بود.

پیش فروش سایپا

در صورت افزایش هزینه ها و الزامات قانونی ، مشتری متعهد به پرداخت مابه التفاوت است.

در روش پیش فروش ، رنگ خودرو توسط مشتری و پس از صدور دعوتنامه تکمیل وجه بر اساس رنگهای قابل عرضه ، انتخاب خواهد شد. بنابراین رنگ انتخابی در زمان ثبت نام ، مالک تحویل خودرو نخواهد بود.

آموزش ثبت نام قرعه کشی پیش فروش و فروش فوق العاده سایت سایپا

با این حال برای ثبت نام قرعه کشی سایپا در ابتدا لازم به پیش ثبت نام در سایت شرکت سایپا دارید که باید یک سری از اطلاعات هویتی خود را در سایت سایپا ثبت کنید تا قادر به ثبت نام قرعه کشی های سالانه و ماهانه سایپا شوید. با این وجود اگر از پیش در سایت شرکت سایپا پیش ثبت نام کرده اید و هم اکنون دوره های پیش فروش و فروش فوق العاده سایپا آغاز شده است ، می توانید با چند کلیک اقدام به ثبت نام قرعه کشی سایپا کنید. به همین دلیل در ادامه این گزارش از نم نمک شما را با آموزش ثبت نام اینترنتی سایپا بصورت قدم به قدم آشنا خواهیم کرد. همراه ما باشید.

در قدم اول باید وارد صفحه ورود سایت سایپا شوید و سپس کد ملی و گذرواژه ای که از قبل برای حساب کاربری خود تعریف کرده اید را در این قسمت وارد نمائید که برای احراز هویت باید تیک گزینه «من ربات نیستم» را انتخاب کنید و در نهایت گزینه سبز رنگ «ورود» را بفشارید.

E6KYeDhPolyG

وارد حساب کاربری خود در سایپا شوید

قدم دوم؛ اگر در بازه زمانی پیش فروش یا فروش فوق العاده وارد وب سایت سایپا شوید ، قطعا لیست اتومبیل هایی که در لیست قرعه کشی هستند را می توانید در همان صفحه ابتدایی مشاهده کنید و دقیقا در سمت چپ هر اتومبیل نوع عرضه آن نیز درج شده است. اما اگر وارد این صفحه شدید و هیچ اتومبیلی در این لیست قرار نداشت ، بدین معنا می باشد که دوره قرعه کشی به اتمام رسیده است و باید منتظر دوره بعدی پیش فروش یا فروش فوق العاده باشید. از این رو اتومبیل مورد نظر خود را از این لیست انتخاب کنید.

NUwKjSAG7vkJ

اتومبیل مورد نظر را انتخاب کنید

قدم سوم؛ با انتخاب اتومبیل مدنظر در لیست سایپا ، اطلاعاتی را در مورد اتومبیل مدنظر دریافت خواهید کرد. برای مثال اتومبیلی که ما انتخاب کرده ایم ، پیش فروش یکساله می باشد که در این شیوه شما وارد قرعه کشی خواهید شد و اگر نام شما در این قرعه کشی انتخاب شده باشد ، می بایست مبلغی را واریز کنید و سپس در موعد تحویل مبلغ مابقی را با کارخانه تسویه نمائید. اینک گزینه نارنجی رنگ «پیش فروش» را انتخاب کنید.

uMP1x04DStMh

گزینه پیش فروش را انتخاب کنید

قدم چهارم؛ در این مرحله اطلاعات تکمیلی اعم از مبلغ قابل پرداخت ، نوع کاربری اتومبیل و بیمه گر را مشاهده خواهید کرد. اینک تیک گزینه «من ربات نیستم» را بزنید تا احراز هویت شوید و سپس گزینه «ادامه فرایند خرید» را انتهای صفحه را انتخاب نمائید تا وارد مرحله بعدی شوید.

O4QNBLdWUZZ2

احراز هویت ثبت نام قرعه کشی سایپا

قدم پنجم؛ هم اکنون در این مرحله اطلاعات کلی حساب کاربری شما به همراه مشخصات فنی اتومبیل را مشاهده خواهید کرد که باید کمی به سمت پائین صفحه اسکرول کنید و گزینه تائید را انتخاب کنید.

KeeG1pejqCpZ

چگونه در قرعه کشی سایپا شرکت کنیم

قدم ششم؛ شما موفق به ثبت نام سایت سایپا شده اید که در قسمت پائین شماره پیگیری برای شما تولید شده است که باید این شماره را تا زمان قرعه کشی نگهداری کنید تا اگر برنده شده باشید از میان لیست ارائه شده شماره پیگیری خود را مشاهده کنید.

tmj6b5zjMtw3

برگرفته از: ایسنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: