پایگاه خبری خانه فوتبال:

قتل هولناک.قتل آمار به نسبت بالایی دارد.قتل عجیب سریالی. قتل به دلیل عجیبی بود. قتل راز تلخی دارد.

ماهها می شد که یک قاتل سادیسمی روز و شبش را به هم ریخته بود. دقیقاً سه ماه قبل اولین قتل رخ داد و یک دختر چشم آبی با موهای بلوند به طرز فجیعی کشته شد. سروان فروتن در صحنه جنایت به رفتارهای عجیب با نشانههای علامتداری برخورد که انگار قاتل دنبال یک بازی دزد و پلیس است. در صحنه قتل سحر 18 ساله این علائم را جدی نگرفت 15 روز بعد با دختری جوان با چشمان آبی و موهای بلوند در یکی از جنگلهای تفریحی پیدا شد این بار نیز علائمی به چشم میخورد که مشابه قتل سحر بود. 6 قتل مشابه در مدت سه ماه و این بار نیز گزارشی از مرکز پیام جایی مخابره شده بود که نشان میداد دختر دیگری به قتل رسیده است و جسدش در پارک چیتگر رها شده است. ساعت 7 غروب بود. سایه درختان پارک جنگلی با پایین آمدن آفتاب درازتر میشدند و هنوز هوا روشن بود. وقتی ماشین کشیک قتل در میان چند ماشین بنز پلیس ایستاد، سروان فروتن به آرامی پیاده شد.

پیکر بیجان دختری جوان را میبیند که موهایش را به طرز دیوانهواری به صورت نامنظم قیچی کردهاند و صورتش را با چیزی شبیه به تیغ موکتبری زخمی کردهاند، ابروها و مژههایش را کندهاند و چند ضربه چاقو به دو پایش زده و با گره زدن یک رشته سیم قرمزرنگ دور گلویش او را خفه کردهاند.

در 6 قتل گذشته همه این صحنهها تکرار شده بود و جالب اینکه نوع خونریزی محل بریدگیها نشان میداد قاتل ا بتدا این دختران چشم آبی را خفه میکند و سپس با روحیه جنایتکارانهای که پیدا کرده است، روی اجساد آنان آثاری که نشان دهد شکنجه شدهاند به وجود میآورد.

وقتی سروان فروتن بالای سر جسد ایستاد، خیلی ناراحت شد  او خود را در ادامه جنایتهای قاتل سنگدل مقصر میدانست و هیچ سرنخی هم در دست نداشت و این خیلی متأثرکننده بود.

جسد دختر مو بلوند طاقباز با حالتی نیمه عریان زیر درختی رها شده بود همان طور که حدس زده میشد یک سیم قرمزرنگ دور گلوی او پیچانده شده بود و زبانش از دهان بیرون بود روی گونه راستش جای دو بریدگی و روی گونه چپش جای سه بریدگی دیده میشد. ابروها و مژههایش با موچین کنده شده بود و در پاهایش بالای زانو جای بریدگیهای سطحی وجود داشت. در بالای سر جسد عدد شماره 7 انگلیسی نوشته شده بود و یک دهان که دندانهایش حالت خنده داشت، نقاشی شده بود. قاتل شماره قربانیان خود را متذکر شده بود و این نقاشی برای این بود که به پلیس نشان دهد خیلی زرنگ است. یک مانتوی یشمی رنگ، روسری سفید، کفش پاشنه کوتاه سفیدرنگ و کیف زنانه سفیدرنگ در دو قدمی ضلع غربی جسد افتاده بود و درهم پیچیده شدن این لباسهای قربانیان را در کنار اجساد رها میکند و هیچ سرقتی از آنان نمیکند.

سروان دستکش پلاستیکی به دست کرد و لابهلای لباسها را جستوجو کرد وقتی کیف زنانه را باز کرد و کارت شناسایی دختر جوان را به دست گرفت، همزمان سر و کله مأموران تشخیص هویت پیدا شد. آنان نیز متعجب بودند و حیرتزده به تصویربرداری و عکسبرداری از صحنه قتل پرداختند.

این بار مقتول مونا نام داشت 20 ساله بود و دانشجوی یکی از دانشگاههای تهران بود در 6 جنایت گذشته چهار نفر دانشجو بودند دو دختر محصل دوره پیشدانشگاهی بودند و یک دختر منشی یک دندانپزشک بود.

همه مسائل پیچیده بود در این هفت قتل پلیس حتی در بررسی تماسهای تلفنی قربانیان چشم آبی هیچ رد پایی به دست نیاورده بود و این فرضیه وجود داشت که قاتل سوار بر خودرویی با پرسه زدن در خیابانها به شکار دختران چشم آبی میپردازد.

ماشین قاتل باید مدل بالا بود چرا که قربانیان از قشری نبودند که با هر کسی بتوانند طرح دوستی بریزند، قتل در یک محل خلوت بایستی رخ میداد چرا که آثاری از بسته شدن دهان قربانیان که از شنیده شدن داد و فریادهایشان جلوگیری شود، وجود نداشت. زیر ناخنهای برخی از دختران چشم آبی چند تار مو دیده میشد که نشان میداد آنان از خود دفاع کردهاند اما جز جراحاتی که همهاش ساختگی به نظر میرسید، آثار درگیریای وجود نداشت.

ستوان بهمنش سرتیم تشخیص هویت از همه بیشتر حیرتزده بود او وقتی پیش سروان فروتن رفت گفت: همه چیز عین 6 قتل دیگر است حتی اندازه سیم قرمزرنگ که 50 سانتیمتر است این قاتل یک دیوانه است باور کنید جنون دارد است و جنایتکارانهای دارد .

وقتی خواستند قتلگاه مونا را ترک کنند سروان فروتن خبردار میشود که یک پیرمرد مشاهداتی داشته است که میتواند برای تحقیقات مفید باشد. نور امید در چشمان سروان برقی زد تا آن لحظه در هیچ کدام از جنایات کسی پیدا نشده بود تا سرنخی بدهد، احمدعلی باغبان فضای سبز بلوار روبهروی پارک جنگل بود این مرد در بازجویی گفت که یک ماشین خارجی آلبالویی رنگ که تصور میکند بنز بود چون آرم مخصوص آن روی کاپوت نصب بود را دیده است که وارد جنگل شده است و حدود 20 دقیقه بعد با سرعت زیادی آنجا را ترک کرده و به سمت شمال حرکت کرده است. ساعتی که این پیرمرد ادعا میکند ماشین خارجی را دیده است دقیقاً سر ظهر بود و پارک جنگلی چیتگر در روز وسط هفته کاملاً خلوت بود. با وجود اینکه هیچ ردی از ماشین بنز آلبالویی رنگ نبود اما سروان فروتن با چرخاندن احمدعلی در نمایشگاههای اتومبیل پی برد بنز آلبالویی رنگی که در صحنه جنایت دیده شده است مدل جدید بوده است حتماً متعلق به یک مرد پولدار است. بایستی ماشینهایی با این مشخصات که تعدادشان نمیتوانست زیاد باشد ردیابی میشدند البته در مورد ادعای شاهد پرونده شک و شبههای نیز وجود داشت میشد تصور کرد که ماشین خارجی اصلاً بنز نبوده است. یک هفته از هفتمین قتل سریالی گذشته بود تصور میرفت تا هشت روز دیگر باز دختری چشم آبی به قتل برسد شاید هم زودتر این اتفاق میافتاد. سروان پارسا خیلی کلافه پشت میز کارش نشسته بود که سرهنگ احمدی او را صدا زد و گفت که دختری چشم آبی از دست مردی که میخواست او را به زور سوار ماشین کند، فرار کرده است و اطلاعات بدردبخوری دارد و الان در محوطه آگاهی در حال نزدیک شدن به اداره ویژه قتل است. با دلگرمی خاصی روی صندلیاش نشست سه دقیقه بیشتر طول نکشید که دختری با چشان آبی وارد اداره قتل شد و هنوز به سمت سرهنگ حرکت نکرده بود که سروان فروتن با دست اشارهای کرد و خواست نزد او برود.

ساغر ترسیده بود او با لکنت حرف میزد و میگفت : در یکی از روزنامهها خوانده بودم که قاتلی دختران چشم آبی را به قتل میرساند به خاطر همین عینک آفتابی به چشم میزدم یا فقط سوار ماشینهای کرایهای میشدم. امروز صبح با عجلهای که در رفتن به دانشگاه داشتم، یادم رفت عینک آفتابیام را همراه خود ببرم. هنوز به سر کوچهمان نرسیده بودم که یک ماشین بنز قرمزرنگ جلوی پایم توقف کرد و راننده شروع به بوق زدن کرد فقط توانستم چهره راننده را ببینم با بیاعتنایی راهم را کج کردم اما راننده سمج بود باز بوق میزد تا اینکه احساس کردم او میخواهد من را به زور سوار ماشینش کند در جهت مخالف ماشین دویدم او نامردی نکرد دنده عقب گرفت فقط توانستم خودم را به نانوایی محلمان برسانم که این بار راننده بنز قرمزرنگ منصرف شد و به راه افتاد، با وجود ترس به بیرون از نانوایی سرک کشیدم و توانستم شماره بنز را بنویسم.

بهترین خبری بود که میشد به سروان فروتن داد. شماره بنز آلبالویی رنگ را گرفت و از اداره قتل خارج شد، هنوز یک نگذشته بود که آدرس خانهای ویلایی در نیاوران در اختیارش بود و او به همراه تیم ویژه عملیاتی به سمت خانهای که تصور میکرد قاتل هفت دختر چشم آبی در آن مخفی شده است، حرکت کرد.

ساعت 4 عصر بود که به خانه ویلایی رسیدند. ساغر با وجود ترسی که داشت، حاضر شده بود همراه آنان باشد سروان حتی به او فرصت نداده بود راننده بنز را چهرهنگاری کند زنگ خانه را زدند و منتظر ماندند. صدای مردانهای از آیفون شنیده شد وقتی او از سروان فروتن شنید که پلیس جنایی پشت در است، اجازه گرفت پوشش خود را مرتب کند سپس جلوی در رفت. مرد جوان بسیار زیبا چهره و شیکپوشی بود و خیلی خوب حرف میزد.

 شما در این خانه تنها زندگی میکنید؟

خانه متعلق به من است ارث پدریام بود البته مستخدم جوانی نیز دارم.

 ماشین بنز آلبالویی رنگ به شماره... متعلق به شماست؟

بله از وقتی به ایران آمدهام برای اینکه ماشین زیر پایم باشد آن را خریدهام چطور مگر؟ سروان فروتن از ساغر خواست با دقت به آن مرد شیکپوش نگاه کند بعد وقتی شنید راننده بنزی که میخواست ساغر را بدزدد هیچ شباهتی به این مرد نداشت به سراغ وی بازگشت.

 بجز خودت، کسی هم هست که ماشین بنز تو را در اختیار داشته باشد؟

گاهی حسن، جوان مستخدم را میگویم از آن استفاده میکند البته مدتی است زیاد رانندگی میکند و من تصمیم دارم برای او نیز یک ماشین مناسب خریداری کنم.

 این حسن الان کجاست؟

چون قرار است شام میهمان داشته باشیم، او در حیاط پشتی ساختمان در حال سلاخی کردن گوسفند است کار بسیار وحشتناکی است من طاقت دیدن این صحنه را ندارم. به درخواست سروان فروتن جوان شیکپوش به داخل خانه رفت تا حسن را به جلوی در هدایت کند. وقتی این مرد قویهیکل با سر و صورتی تراشیده و کلهای طاس، ابروهای درهم پیچیده و گونههای برجسته روبهروی تیم عملیاتی پلیس ایستاد، ساغر بادیدن حسن قدمی به عقب برداشت و فریاد زد: «خودش است، خودش است...»

حسن که ساغر را شناخته بود با تنه زدن به مأموران توانست فرار کند اما با شنیدن شلیک تیر هوایی در جای خود میخکوب شد، روی زمین نشست و دستانش را پشتسرش گذاشت.

بیشتر از همه جوان شیکپوشی که بیژن نام داشت، ترسیده بود. او به درخواست سروان فروتن همراه حسن داخل ماشین پلیس نشست و مأموران وارد ویلای او شدند تا به آلات جرم دست یابند.

در عمارت اصلی ویلا که دیوارهای سفیدرنگی داشت و در و پنجرههایش با رنگ قهوهای و شیشههای رفلکس زیبایی خاصی پیدا کرده بود، چیز خاصی پیدا نشد تا اینکه سروان صدای فریادهای یکی از مأموران را از ضلع شمالی محوطه دو هزار متری خانه ویلایی شنید. درختان که نزدیک هم کاشته شده بودند باعث شده بود تا اتاقکی در آن گوشه از محوطه پنهان بماند یک اتاقک با دیوار آجری که درخت انگور دور آن پیچیده بود محل اصلی جنایات بود در آنجا 10 سیم قرمزرنگ به اندازههای یکسان 50 سانتیمتری، یک تیغ موکتبری برگههای سفید در اندازه A4 برای نوشتن اعداد خارجی با جوهر قرمزرنگ و یک قیچی که روی آن آثاری از موی بلوند دختران چشمآبی دیده میشد.

معما حل شده بود، حسن بایستی اعتراف میکرد، وقتی به اداره آگاهی رفتند، حسن سعی کرد خود را به احمقی بزند.

 بگو چرا دست به قتل زدهای؟

من قاتل نیستم، باور کنید نمیدانم درمورد چه موضوعی حرف میزنید.

 تو هفت دختر چشمآبی را کشتهای؟

من هیچکس را نکشتهام، حتی دلم برای جوجهها میسوزد، مهربانم قاتل نیستم.

 این دختر را میشناسی؟ (اشاره به ساغر)

میخواستم با او ازدواج کنم اما بداخلاقی کرد من هم از خیرش گذشتم.

 چرا این همه جنایت را مرتکب شدهای؟

مگر ازدواج جنایت است، سر به سرم نگذارید، خوابم میآید، اصلاً حال و حوصله ندارم، عصبانیام نکنید.

سروان نمیدانست چگونه حسن را وادار به اعتراف کند، کاغذ و قلمی روی میز گذاشت و گفت که اگر وجدان داری بنویس چه غلطهایی کردهای؟ بعد او را تنها گذاشت و سراغ بیژن رفت.

 تو رفتارهای مستخدمت را زیرنظر داشتی؟

ببینید، من از حسن میترسم، از خودش بپرسید هر وقت پول میخواست در اختیارش میگذاشتم چند باری به من حمله کرد اما التماس کردم و او را یاد مادرش انداختم دست از سرم برداشت اما مرد دوستداشتنیای است.

 تو نمیدانستی در آن اتاقک چه جنایاتی رخ میدهد؟ و ماشین تو وسیله انتقال یا شکار دختران چشمآبی است؟

یکبار صدای فریادهایی شنیدم، باور کنید نمیخواستم هیچوقت این راز را فاش کنم تصمیم داشتم باز به کانادا برگردم و دیگر اینطرفها پیدایم نشود، اما مجبورم، صدای یک زن بود من چون به مشروب اعتیاد دارم اغلب جلوی تلویزیون مینشینم و حرکتی ندارم اما  آن شب در حال قدمزدن در حیاط بودم به سمت اتاق رفتم حسن مطمئن بود من را نخواهد دید چون علاقهای به کنجکاوی نداشتم از پشت پنجره او را با  یک دختر زیبا دیدم. آن دختر وحشتزده التماس میکرد حسن با تیغ موکتبری روی صورت و پاهایش ضربه میزد، من دیدم که حسن موهای این دختر را قیچی کرد و بعد سیمی دور گلویش انداخت و او را خفه کرد.

 چرابه پلیس خبر ندادی؟

حسن در تهران برای من بهترین نوع مشروب را میخرید میخواستم وقتی این خانه و دارایی پدرم را فروختم از اینجا بروم و احساس مسئولیتی نداشتم در ضمن از حسن میترسیدم او از یک طایفه انتقامجو است اگر میدانستند من راز قتلها را فاش کردم، نمیگذاشتند زنده بمانم، الان که میگویم مطمئن هستم فردا از ایران خارج شدهام و میخواهم به سوئد برگردم.

 تا وقتی اجازه خروج نداری، نمیتوانی بروی.

هرچه بخواهید میگذارم تا فردا هم حاضرم همه نوع همکاری بکنم اما برنامههایم را بههم نریزید،حسن به شما چیزی نخواهد گفت اما من حاضرم با او مواجه شوم.

 بنویسید چرا قتل ها را مرتکب شده است؟

او که اصلاً سواد ندارد، اگر هم داشت، هیچ چیزی نمینوشت مطمئن باش اما من شهادتم را محضری میکنم.

بیژن راست میگفت حسن حتی یک کلمه نیز ننوشته بود ،به نظر میرسید بدون اقرار نیز دلایل برای متهم ساختن او وجود داشته باشد.

ساعت 20 شامگاه فردای آن روز حسن هنوز حرفی نزده بود فقط چند باری بهخاطر اینکه نتوانسته بود روز پنجشنبه سر مزار مادرش برود، گریه کرده بود همه مأموران و رئیسان آگاهی تأکید داشتند قاتل کسی جز این جوان قویهیکل که از نظر روحی و روانی مشکلاتی دارد، نیست.

چشمان سروان فروتن در سالن انتظار میچرخید وقتی بیژن را دید خندهای کرد و سراغش رفت. مرد شیکپوش با دیدن او سعی کرد خونسردی خود را نشان دهد و گفت: «بازپرس اجازه خروج از کشور را به من داده است، حتماً برای بدرقهام آمدهای؟! »

 سروان فروتن پوزخندی زد و گفت: شما به جرم هفت فقره قتل بازداشت هستید؟

سروان فروتن به قاتل سریالی گفت که اولاً حسن سواد فارسی ندارد چه رسد به سواد خارجی که اعداد را انگلیسی بنویسد و چون بیژن در خارج زندگی میکرد، عادت به نوشتههای انگلیسی داشت از سوی دیگر در صحنه قتلها دیده شده بود مقتولان ابتدا خفه شدهاند سپس روی آنهاشکنجه و برشهای چاقو رخ داده است که با دروغهایی بیژن که صحنه قتل یک دختر توسط حسن را بازگو کرده بود، همخوانی نداشت چرا که او گفته بود دیده است حسن ابتدا دختر چشمآبی را شکنجه داده و سپس با سیم خفهاش کرده است.

بیژن وقتی شنید مچش باز شده است، سر به زیر انداخت و گفت: در کانادا نامزدی چشمآبی و بلوند داشتم که به من خیانت کرد، وقتی افسرده شدم به ایران آمدم تا آرام شوم در اینجا ناگهان تصمیم به انتقام از دختران چشمآبی گرفتم چرا که از پسر جوان کانادایی شنیده بودم چشمهای نامزد من باعث جذب او شده است. میخواستم بعد از این قتل ها که برایم سرگرمی هم شده بود، به کانادا برگردم و در آنجا ابتدا نامزدم و سپس چند دختر چشم آبی دیگر را به قتل برسانم.

مهدی ابراهیمی - روزنامه ایران

جزئیات قتل زن جوان مسافرکش در لواسان

با کشف جسد زن جوان به قتل رسیده در محله لواسان، یک سناریوی جنایی مقابل کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عصر شه‌شنبه بیست و نهم فروردین‌ ماه امسال، ساکن خانه‌ای در یکی از محله‌های لواسان با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تماس گرفت و به اپراتور گفت: چند روزی می شود که یک خودروی پراید به طرز مشکوکی در این محله رها شده است.

با اعلام این خبر، نزدیکترین واحد گشت کلانتری 166 لواسان راهی محل مورد نظر شدند و به محض باز کردن درب صندوق عقب خودروی پراید، با یک کیسه مشکی رنگ مواجه شدند که داخل آن، جسد زن جوانی وجود داشت!

پیرو کشف این جسد، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی، متخصصان پزشکی قانونی و کارشناسان  تشخیص هویت به همراه بازپرس کشیک قتل دادسرای لواسانات، راهی صحنه جنایت شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

تحقیقات تخصصی تیم بررسی صحنه جرم نشان می‌داد، زن 33 ساله راننده تاکسی اینترنتی بوده اما هر روز در ساعت مشخصی تعدادی مسافر را  از میدان تجریش به لواسان می‌آورده است همچنین مدارک هویتی مقتوله در  داشبورد خودروی پراید کشف شد.

تجسس‌های کارآگاهان جنایی حکایت از آن داشت، پسر مقتوله چند روز قبل از کشف شدن جسد، مفقودی مادر خود را به پلیس اعلام کرده بود؛ پس از پایان تحقیقات میدانی، تیم پلیسی ماموریت پیدا کردند تا دوربین‌های مداربسته اطراف صحنه جنایت را هدف بازبینی قرار دهند.

به گزارش تسنیم، با دستور بازپرس کشیک قتل دادسرای لواسانات، جسد مقتوله برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در رابطه با دستگیری عامل این جنایت هولناک آغاز شده است.

راز قتل وحشتناک شوهر جدید همسر صیغه ای

فرارو/ خبری که روزهای پایانی تعطیلات نوروز امسال شهری در خوزستان را آشفته کرد و به سرعت دهان به دهان و خانه به خانه پیچید تا اینکه رسما هم از سوی مسوولان تایید شد؛ ماجرای قتلی فجیع بود که حیرت مردم را به همراه داشت.

بهبهان یکی از قدیمی‌ترین شهرهای استان خوزستان است که بیش از ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارد. یکی از اماکن دیدنی بهبهان؛ روستای شیرعلی‌است، اما در جاده همین مکان دیدنی ۱۹ اسفند‌ماه ۱۴۰۱ اتفاق ناگواری رخ داد که خواب و خیال اهالی شهرستان بهبهان را آشفته کرد و بی‌اعتمادی بر آنها چیره شد. چرا که متهم به قتل یک محضردار بود که این عمل را مرتکب شده بود. همچنین گفته شده که متهم یک دفترخانه ثبت ازدواج دارد و از منسوبین یکی از افراد سرشناس بهبهان است. خبر این اتفاق فجیع نیز فقط توسط یکی از خبرگزاری‌های محلی بهبهان منتشر شد آن هم با شانزده‌ روز تاخیر. یعنی در ششم فروردین ماه۱۴۰۲.

خبر هم این بود: «مردی حدودا ۴۰‌ساله با هویت «ح.خ» توسط یک محضردار در جاده شیرعلی بهبهان به قتل رسید. انگیزه قتل هم آن‌گونه که از شواهد مشخص است به خاطر یک زن با هویت «س.ط» بود. چهار روز بعد از این اتفاق تلخ متهم دستگیر شد، ولی تاکنون اخبار دقیقی از اعترافات و روند پرونده او منتشر نشده است.»

حالا پس از گذشت هشت روز از این خبر هنگامی که «اعتماد» برای دست یافتن به واقعیت پیگیر این قضیه می‌شود با صحبت‌های ضد و نقیضی از سوی اهالی روبه‌رو می‌شود. البته «اعتماد» متذکر می‌شود که این تناقضات مربوط به حواشی خبر و چگونگی به قتل رسیدن مقتول است و دلیلی بر نفی واقعه نیست. حتی «رستم عیدی‌پور» سرپرست فرمانداری شهرستان بهبهان خبر را تایید می‌کند و به «اعتماد» می‌گوید: «از این ماجرا اطلاع دارم. موضوع قتل صحت دارد اما آنچه که در بهبهان توسط اهالی پیچیده را تایید نمی‌کنم. اصل موضوع را باید از دستگاه قضایی و دادستان بپرسید.» این در حالی است که «اعتماد» پیش از صحبت‌ها و پیشنهاد فرماندار با «علیرضا قاسمی‌نژاد» دادستان بهبهان تماس گرفته، اما دادستان گفته بود: «بنده مستقیم نمی‌توانم مصاحبه کنم.»

پذیرایی و عرض تبریک با چاقو

پس از صحبت‌های نسیه مسوولان، خبرنگار «اعتماد» سراغ اهالی بهبهان می‌رود. یکی از اهالی حتی این ماجرا را به سخره می‌گیرد و می‌گوید: «همین آقا که متهم به قتل است صیغه ازدواج من و همسرم را خواند. برای همین پشیمانم و می‌خواهم همسرم را طلاق بدهم. (با تمسخر می‌خندد) خدا کند اعلام کنند؛ افرادی که این آقا صیغه ازدواج‌شان را خوانده باطل است تا من هم تکلیف خودم را بدانم.»

او در پاسخ به اینکه از ماجرا بگویید، می‌گوید: «یک خانمی منشی ایشان بود که حدود چهار سال هم صیغه همین متهم بود. وقتی صیغه محرمیت‌شان تمام می‌شود به محضردار می‌گوید که قصد دارد زندگی خودش را داشته باشد. برای همین با مردی به نام «ح.خ» ازدواج می‌کند. صیغه ازدواج‌شان هم همین محضردار می‌خواند. بعد از چند وقت حاج آقا با شوهر این خانم یعنی آقای مقتول تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد که همدیگر را ببینند. وقتی مقتول پیش وی می‌رود، متهم در قهوه‌ای که به مقتول می‌دهد، سم می‌ریزد. چیزهای دیگری هم از این محضردار شنیدیم…» البته «اعتماد» ترجیح می‌دهد حواشی و توضیحات تاکنون تاییدنشده را منتشر نکند.

اما یکی دیگر از اهالی یک زن است. او نیز در جواب سوالاتی که خبرنگار «اعتماد» در مورد این اتفاق از او می‌پرسد، می‌گوید: «بله. هرچه شنیدید درست است. من بیشتر از آنچه که شما شنیدید، چیز دیگری نمی‌دانم. فقط این را می‌دانم که خانواده مقتول در منطقه مسکن مهر بهبهان ساکن هستند اما مقتول خودش آنجا زندگی نمی‌کرد. ما در همان محل اعلامیه ترحیم آن آقا را دیدیم و از آشنایان و همسایه‌های آنها هم ماجرا را شنیدیم.»

یکی دیگر از اهالی هم می‌گوید: «متهم به قتل دفترخانه ازدواج دارد. به خاطر زن مورد علاقه‌اش که منشی دفترش هم بود مرتکب قتل شد. مقتول در دفتر محضردار با این خانم آشنا می‌شود و تصمیم می‌گیرد با او ازدواج کند. حدود دو ماه بعد که از ازدواج آنها می‌گذرد محضردار با مقتول تماس می‌گیرد که جهت دریافت سند ازدواج به دفتر ایشان مراجعه کند. بعد هم که دیگر خودتان می‌دانید در نوشیدنی او چیزی می‌ریزد تا بتواند به هدفش نزدیک شود.»

یکی از خبرنگاران محلی هم در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «در تحقیقات اداره آگاهی خانم س.ط مورد بازجویی قرار می‌گیرد.ماموران آگاهی پس از بررسی تماس‌ها محضردار را احضار می‌کنند. حالا دو روایت شنیده شده یکی اینکه متهم به قتل بعد از چند روز خودش را معرفی کرده و روایت دیگر هم همین اظهارات خانم است که نشان می‌دهد ماموران آگاهی در اظهارات این خانم به محضردار مظنون می‌شوند. حتی شنیده شده که محضردار خودش نماز میت را برای مقتول خوانده و مراسمات دیگر را انجام داده است.»

یکی از مطلعان این حادثه دردناک نیز به «اعتماد» می‌گوید: «به هر حال نمی‌توان منکر قتل شد. محضردار روز حادثه مقتول را به دفترش دعوت می‌کند تا هم سند ازدواج آن دو را بدهد و هم تبریکی گفته باشد. ضمن تبریک و پذیرایی از مقتول در قهوه او قرص بیهوشی یا چیز دیگری می‌ریزد. مقتول پس از خوردن نوشیدنی بیهوش می‌شود. متهم به قتل او را سوار ماشین می‌کند و به سمت جاده شیرعلی می‌برد. در آنجا هم با ضربات چاقو کار او را تمام می‌کند. حالا اینکه با چه قرصی مقتول را بیهوش کرده یا مسموم کرده کسی چیزی نمی‌داند. چون در اصل ماجرا هم فرقی نمی‌کند.چند روز بعد از به قتل رسیدن ح.خ متهم به قتل دستگیر می‌شود. در حال حاضر آن خانمی که صیغه حاج‌آقا بود و بعد زن مقتول شده بود هم در زندان اهواز به سر می‌برد. در هر صورت آن آقا مرتکب عمل قتل شدند.»

اما یکی از اقوام نزدیک مقتول جزییات بیشتری ارایه می‌دهد: «مقتول حدود ۴۰ سال داشت و در نوزدهم اسفند‌ماه سال ۱۴۰۱ به قتل رسید. پلیس آگاهی از روی تماس‌های تلفن آنها به محضردار مظنون می‌شود. او را احضار می‌کنند و طی بازجویی‌ها متهم به قتل خودش اعتراف می‌کند که با چاقو اقدام به این کار کرده است. مقتول زن و بچه داشت ولی به خاطر آن خانم زنش را طلاق داد تا بتواند با او ازدواج کند. پرونده متهم را به دادگاه ارجاع دادند، اما هنوز هیچی مشخص نیست.»

«امان‌الله قرایی مقدم» جامعه‌شناس، این اتفاق تلخ را آسیب‌شناسی می‌کند می‌گوید: «صیغه در جامعه ما امری پسندیده است. موضوع صیغه در استان‌هایی مثل خوزستان، سیستان و بلوچستان و امثال اینها رایج است. عوامل متعددی هم وجود دارد که زنان به عقد موقت مردان درمی‌آیند. فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و...باعث می‌شود یک زن برای برطرف شدن نیازهایش که هرچیزی می‌تواند باشد به این کار رضایت دهد. البته اقلیم هم خیلی در این ماجرا نقش دارد. ببینید در استانی مانند خوزستان قتل‌هایی با مضمون ناموس یا همان خانواده بسیار زیاد رخ می‌دهد. چون در خوزستان مردان گاهی به خاطر ناموس یعنی همان زن یا دختر مورد علاقه‌شان، آدم می‌کشند. گاهی همان زن یا دختر مورد علاقه‌شان را به خاطر تعصبات به قتل می‌رسانند و گاهی هم مردی که باعث شده ناموس‌شان از آنها گرفته شود را می‌کشند. این مسائل در خوزستان بیشتر به خاطر تعصبات مذهبی، سنتی، قومی و... رخ می‌دهد. در کل فقر فرهنگی و فقر اقتصادی خانواده، باعث می‌شود دختران تصمیم بگیرند به عقد موقت مردان دربیایند و تن به چنین کارهایی بدهند.»

برخی واکنش‌های اهالی در اینستاگرام

پس از انتشار این خبر توسط یکی از پیج‌های خبری و محلی برخی اهالی بهبهان واکنش نشان دادند و هرکدام زیر پست مربوط به این خبر چیزهایی نوشتند که «اعتماد» به برخی از آنها اشاره می‌کند.

*متهم چهره معروفی بوده.

*متهم دفتر ثبت ازدواج داشته و خانمی را صیغه کرده بود. وقتی مدت صیغه آن خانم تمام شده متهم آن خانم را تهدید کرده که اگر شوهر کند، شوهرش را می‌کشد.

*یک خانواده به خاطر هوا و هوس داغدار شد.

*تو آنچه می‌نمایی هستی؟

*متهم به قتل، اول به مقتول سم داده و بعد با چاقو تکه تکه‌اش کرده.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: