پایگاه خبری خانه فوتبال:

مهریه از حقوق قانونی زوجه است که در هر مرحله ای از زندگی قابل مطالبه است. مرد نیز وظیفه دارد آن را پرداخت کند، زیرا دینی است به دوش او، که تنها با پرداختنش بری الذمه خواهد شد. این مهر ممکن پول رایج کشور یا عین معین باشد که در صورتی که پول نقد باشد نرخ مهریه به روز محاسبه خواهد شد. لذا صداق به هیچ عنوان ساقط نخواهد شد مگر اینکه زن به طور ثبتی و در دفتر اسناد آن را رسما ببخشد.

 

 

در چه مواقعی زوجه می تواند از پدر شوهرش مهریه را بگیرد؟

پرداخت مهریه تنها وظیفه زوج است، ولی در مواقعی خاص پدرشوهر وظیفه پرداخت آن را دارد. در شرایطی که پدرشوهر در سند ازدواج به عنوان ضامن پسرش، عهده دار پرداخت آن شود. در اینصورت زوجه می تواند طبق تعهد پدرشوهر مهر را از او مطالبه کند. باید دقت کرد که در این صورت پدرشوهر باید سند ازدواج را به عنوان ضامن امضا کرده باشد و این امضا باید به طور قانونی در دفتر اسناد ثبت شده باشد. لذا اگر پدرشوهر فوت کند، بر اساس قانون تقسیم ارث، عروس می تواند مهر خود را از مال باقی ماند وصول کند. در اصل زوجه صداق را از سهم الارث شوهرش دریافت کرده است. اگر نوع صداق وجه رایج باشد با محاسبه آنلاین مهریه مقدار آن به نرخ روز حساب خواهد شد.

چگونگی دریافت مهریه از سهم الارث

زوجه جهت وصول مهریه از سهم الارث شوهرش باید به دادگاه درخواست تامین مالی شوهرش را بدهد. دادگاه بعد از ارزیابی و با توقیف اموال زوج، طی فرایندی این اموال را به مزایده می گذارد. نکته قابل توجه این است که در صورت فوت زن، وراث او نیز می توانند صداق زوجه را مطالبه کنند.

16

 

چگونگی دریافت مهریه از پدرشوهری که ضامن مهریه شده و تمکن مالی ندارد‌

اگر پدرشوهری که ضامن مهریه شده، تمکن مالی ندارد و درخواست اعسار داده و اعسار او مورد قبول دادگاه واقع شده است‌. به علاوه توانایی پرداخت به صورت اقساط را نیز ندارد، زوجه می تواند درخواست بازداشت او را بدهد. زوجه این اختیار را دارد که هم زمان از شوهرش به عنوان بدهکار اصلی و از ضامن او که پدرشوهرش است شکایت کند. در اینصورت بعد از شکایت از ضامن به اثبات نداشتن تمکن مالی شوهر احتیاجی نخواهد بود. در این مورد نیز اگر مهریه پول نقد باشد به نرخ روز محاسبه خواهد شد و در سامانه محاسبه آنلاین مهریه به نرخ روز مبلغ آن بر حسب شاخص سالانه بانک مرکزی حساب می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: