پایگاه خبری خانه فوتبال:

جاماندگان سهام عدالت به زودی تعیین تکلیف می شوند. جاماندگان سهام عدالت آمار به نسبت بالایی دارند. جاماندگان سهام عدالت سهام دار خواهند شد. جاماندگان سهام عدالت باید به سایت معرفی شده مراجعه کنند. جزئیات جدید جاماندگان سهام عدالت را بخوانید.

جاماندگان سهام عدالت

خبر مهم برای جاماندگان سهام عدالت

در مجموع از دو نهاد حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تعداد سه میلیون و ۳۶۳ هزار و ۷۰۰ نفر سهام عدالت ندارند و باید به این افراد سهام تعلق بگیرد.

قرار است از دو نهاد حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تعداد سه میلیون و ۳۶۳ هزار و ۷۰۰ نفر سهام عدالت ندارند و باید به این افراد سهام تعلق بگیرد.

ظرف دو هفته آینده در وزارت اقتصاد سهام دولت شناسایی و از تیرماه سهام دولت به جاماندگان تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص می‌یابد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: